Komplikovaný pravopis s ypsilonom – predpona vy

Myslíte si, že je súčasný slovenský pravopis s ypsilonom jednoduchý? Stačí sa naučiť vybrané slová a hotovo? Skúste napísať vetu:

V_d_eť, že v_nutý v_sutý most bola v_zva postaviť a v_zerá neobv_kle v_nimočne.“

Jednoduché?

Čo hovoria o predpone Pravidlá slovenského pravopisu?

„V domácich morfémach sa y, ý píše v predpone vy-, vý-.“

Super! Ako však odlíšiť, či ide o domácu alebo cudziu morfému a či je to predpona alebo nie? Pravidlá nepíšu, ako zistiť, či ide o domácu alebo cudziu morfému. Rovnako sa z nich nedozviete, ako určiť, či ide o predponu alebo súčasť morfémy. A tak sa kreatívni učitelia a rodičia snažia žiakom pomôcť a hľadajú pre nich pomôcky, ktoré im v tom majú pomáhať.

Pomôcka 1: Zvyšok bez „vy“ má zmysel?

„Ak slovo bez predpony vy má zmysel, potom je to predpona a píše sa s ypsilonom. Napríklad vytvorí alebo vyrobíme.“

Super. Deti sa potešia, aké je to jednoduché, a začnú veselo písať slová v diktátoch, ktoré sú ušité podľa tejto pomôcky, a môžu mať pocit, že je to jednoduché. Niektorí až po rokoch narazia na slová, pri ktorých je táto pomôcka nefunkčná:

  • Napíšu vizerá, pretože podľa pomôcky zvyšok „zerá“ nemá zmysel.
  • Napíšu vínimočne, pretože ani „nimočne“ nedáva zmysel.
  • Napíšu vysieť, lebo, naopak, slovo „sieť“ dáva zmysel.

Môžu pritom zažívať frustráciu z toho, že pomôcka, ktorú sa naučili, ktorú považujú po rokoch za pravidlo, nefunguje vo všetkých prípadoch.

Pomôcka 2: Existuje slovo aj s inou predponou?

Niektorí majú šťastie na skúsenejších učiteľov alebo rodičov. Dozvedia sa tak lepšiu pomôcku: „Ak slovo existuje aj s inou predponou, potom vy- je predpona a sa píše s ypsilonom. Napríklad vy-nikať, za-nikať, pre-nikať alebo vy-zerá, po-zerá, na-zerá.“ Táto pomôcka je spoľahlivejšia.

Super. Deti sa potešia, že majú super pomôcku. Na jej používanie síce musia používať a poznať viac slov, ale vo viacerých prípadoch im dokáže predponu určiť správne.

Avšak ani táto pomôcka nie je dokonalá. Ak ju použijeme napríklad pri slove vidieť, zistíme, že nájdeme slová, ktoré sa tvária, že majú inú predponu.

Napríklad: vi-dieť, ve-dieť, po-dieť, o-dieť, b-dieť.

Ďalšie slovo: vi-núť, pri-núť, do-núť, blys-núť, bod-núť.

Ďalšie slovo: vi-sievať, do-sievať, o-sievať.

Dokonalosť poučky pokrivkáva aj v prípadoch, keď sa slovo začína predponou vy-. Napríklad pri slove výzva zistíme, že neexistujú iné varianty ako zá-zva alebo pre-zva. Podľa poučky by sme preto mali napísať vízva, čo by však nebolo správne.

No čo, myslíte si, že je súčasný pravopis s ypsilonom jednoduchý? Stačí sa naučiť vybrané slova a hotovo?