Načo je nám ypsilon?

Ypsilon sa v štúrovskej slovenčine nevyskytoval. Do písomnej formy slovenského jazyka bol zavedený až  v reforme z roku 1852 Hodžom a Hattalom  z dôvodov skôr historických ako praktických. Viacero európskych jazykov ho tiež nepotrebuje.

Údajne rozlišuje význam slov

Koncovky niektorých prídavných mien sa píšu s i-y v závislosti od rodu, pádu, jednotného či množného čísla („pekný človek“ no „pekní ľudia“). Význam slova je však definovaný nielen jeho písomnou formou, ale aj kontextom vo vete, takže aj keby sa v oboch prípadoch písalo rovnaké i, bolo by z vety jednoznačné, či sa jedná o jednotné alebo množné číslo.

Príklad testu z dejepisu. Piaty ročník ZŠ.

Myslíme si, že zjednodušenie pravidiel by nemalo žiaden vplyv na zrozumiteľnosť písanej formy.1.

Údajne zabraňuje zmäkčeniu spoluhlások d, t, n, l

Zavedením pravidla písania spoluhlások d, t, n, l namiesto ď, ť, ň, ľ pred i sa vytvoril priestor pre písanie ypsilonu tam, kde k zmäkčeniu nemá dôjsť (mlyn, tým). Toto pravidlo má však veľké množstvo výnimiek, kde sa mäkké i síce píše, ale spoluhláska sa číta tvrdo (tí, odísť, jedni, tikot, pocestní a pod.)

Častá chyba je písanie y na konci slovies u detí, keď sa snažia uplatniť fonematický princíp a l číta v danej oblasti Slovenska tvrdo (mohly, boly, a pod.). Pravidlá slovenského pravopisu používajú až 4 rôzne princípy bez jasného vysvetlenia ktorý sa má kedy použiť. Chýbajúce pravidlá o používaní týchto princípov sa potom snažia deti, rodičia alebo autori kníh vytvoriť, aby nemali neistotu pri písaní.

Tú by však celkom určite prinieslo zrušenie y. Počet pravidiel a hlavne výnimiek by sa výrazne znížil a menej deti by bolo z písania demotivovaných. Myslíme si, že zjednodušenie pravidiel by nemalo žiaden vplyv na zrozumiteľnosť písanej formy.

Údajne zlepšuje čitateľnosť textu

Graféma y napríklad podľa2 a3 prispieva k čitateľnosti slovenského textu.

Viaceré európske jazyky však ypsilon nemajú a ani ho neplánujú zavádzať z dôvodu zlepšeniu čitateľnosti. Myslíme si, že zrušenie ypsilonu by neovplyvnilo čitateľnosť, ak tak iba zanedbateľne. 4

Podľa správnosti textu niektorí posudzujú vzdelanostnú úroveň pisateľa

Viacero ľudí usudzuje podľa správnosti použitých yi, nakoľko je pisateľ vzdelaný5. Preto mnohí z tých, ktorí majú odborné predpoklady na výkon istého povolania môžu byť ľahko odmietnutí z dôvodu nedokonalej znalosti písomnej formy slovenčiny, aj keď ju pri výkone práce nebudú potrebovať, napríklad vo firmách, kde sa používa iný jazyk pre písomnú komunikáciu a dokumentáciu. Čitatelia sú citlivejší na nesprávnosť y(vnímané ako hrubá chyba), ako na iné druhy chýb, ako sú napríklad písanie čiarok, alebo dĺžňov. Paradoxne práve pri písaní yi je v slovenčine obrovské množstvo výnimiek, ktoré nie každý pisateľ ovláda. Myslíme si, že zjednodušenie pravidiel by nemalo výrazný vplyv na posudzovanie vzdelanostnej úrovene pisateľa podľa iných znakov.


Vyjadrenia známych osobností o ypsilone


Ak vás napadla nejaká otázka, možno nenájdete odpoveď v často kladených otázkach.


  1. Tvrdenie o vplyve na zrozumiteľnosť s jedným i chceme overiť s našimi Jazykovedcami 

  2. DenníkN – Ako sa dostal ypsilon do slovenčiny – vyjadrenie lexikografky Ľubice Balážovej 

  3. Slovenské Pohľady 2014 – Eva Fordinálová – Najvýznamnejší kultúrny plod „Času nádejí“- strana 23 

  4. Mieru prispievania grafémy ypsilon k čitateľnosti chceme overiť riadeným pokusom na bežnej vzorke čitateľov.  

  5. Milujeme slovenčinu – Názor o prezidentovi