Nedostatočné a komplikované pravidlá pravopisu

Naučenie a dlhodobé zapamätanie si množstva výnimiek (napríklad v knihe Príručka slovenského pravopisu má sekcia pravidiel pre i-y 6 strán + pravidlá určovanie vzorov + slovníky, ktoré obsahujú slová nepokryté pravidlami ) si vyžaduje od pisateľov veľa energie.

Pravidlá slovenského pravopisu, ako primárny kodifikačný zdroj, popisujú rôzne pravidlá a princípy bez toho aby čitateľovi objasnili ako ich má použiť.

Príklad 1:

  • Pravidlá písania sú závislé od toho, či je v slove domáca alebo cudzia morféma1. Ako však má používateľ určiť, či sa jedná o domácu alebo cudziu morfému. Napríklad: diktát, matematika, Martin?

Príklad 2:

V pravidle sa nachádza výraz, bez vysvetlenia, čo znamená.

  • V domácich morfémach sa y, ý píše v týchto prípadoch: v predpone vy  2

Ako však má používateľ určiť, či sa jedná predponu žiaľ pravidlá neopisujú. Ako môže na základe pravidiel určiť ako správne napísať slová vídať, vydať, výnimka vyzerá?

Príklad 3:

  • Na označenie fonémy i sa používajú dve písmená – i a y. Píšu sa podľa morfematického, gramatického, etymologického a fonematického princípu. 3

Ako však má používateľ zistiť, ktorý princíp sa pri danom slove používa už pravidlá nehovoria. Keby bol použitý princíp uvedený aspoň v slovníku, ale takto sú používatelia odkázaný viac na pamäť a hádanie ako na pravidlá.

Príklad 4:

  • Vymenováva rôzne vzory4

Ako má však používateľ určiť, ako vzory používať, podľa ktorého vzoru sa skloňuje ktoré slovo, keď nie sú tieto vzory ani pri slovách v priloženom slovníku?

Pravidlá s obmedzením ypsilonu by priniesli značné zjednodušenie.

Návrh:

Pravidlá slovenského pravopisu by mali byť zjednodušené alebo aspoň spresnené, aby ich bolo možné jednoznačne používať.


  1. Pravidlá slovenského pravopisu str. 15-16 – PÍSANIE SAMOHLÁSOK i, y 

  2. Pravidlá slovenského pravopisu str. 15 – PÍSANIE SAMOHLÁSOK i, y 

  3. Pravidlá slovenského pravopisu str. 13 – PRAVOPIS A JEHO PRINCÍPY 

  4. Pravidlá slovenského pravopisu str. 67 – PREHĽAD SKLOŇOVANIA A ČASOVANIA