Vyučovanie praktických zručností namiesto memorovania

Deti sa od prvej po deviatu triedu základnej škole učia slovenský jazyk. Veľká časť učebných osnov sa zameriava na pravopis, v rámci ktorej sa nemalá časť venuje výučbe pravidiel a výnimiek spojených s písaním ypsilonu. Domáca príprava a opakovanie množstva pravidiel a výnimiek vyžaduje od detí a ich rodičov veľkú trpezlivosť. Niektorí aj napriek vynaloženej snahe zažívajú opakované sklamania z výsledkov testov.

Aj napriek stovkám hodín času stráveného učením a precvičovaním pravopisu, deti po ukončení deviatich rokov výučby stále robia chyby. Napríklad podľa analýzy diplomovej práce, ktorá vznikla na Univerzite Komenského v roku 20161 v písaní slova otcovými až 60% detí urobilo chybu a v slove matkinými 48%.

Cesta

Zjednodušenie pravidiel by znížilo časovú náročnosť, ktorá je teraz potrebná na učenie opakovaním a zvýšilo by istotu pri písaní. Ušetrený čas by mohli deti venovať praktickým činnostiam, napríklad rozvoju komunikačných schopností, kritického myslenia, etiky, úvahám, a tiež hre a pohybu.

Čas, ktorý by sa zrušením ypsilonu reálne ušetril, by sme radi vyčíslili a zanalyzovali v spolupráci odborníkmi na školstvo a pedagógmi.

Počas Nemeckej reformy pravopisu z 1996 práve ministri školstva spolkových krajín boli iniciátormi reforiem2, ktorých primárnym cieľom bolo zjednodušenie pravopisu.


  1. Univerzita Komenského v Bratislave PdF PdF.KSJL – Diplomová práca z 2016: Problémové pravopisné javy vo vyučovaní slovenského jazyka na 2. stupni základných škôl – str. 43 

  2. Wikipedia – Nemecká reforma pravopisu z 1996